Giấy mời dự Hội nghị tổng kết Công đoàn, Tết Sum vầy huyện Quốc Oai (27-01-2021).pdf