Ban chỉ huy liên đội mới gồm 13 Hs có tên sau:

STTHỌ VÀ TÊNLỚP
1Nguyễn Ánh Dương4A
2Nguyễn Đình Tùng4B
3Nguyễn Ngọc Trâm4C
4Nguyễn Minh Ngọc4D
5Nguyễn Thùy Linh4D
6Nguyễn Thị Tuyết Mai4E
7
8
9
10
11
12
13
Nguyễn Trần Nguyệt Minh
Nguyễn Hoàng Bảo Châu
Nguyễn Hoàng Đức Minh
Bùi Vũ Quỳnh Anh
Nguyễn Hiền Anh
Đỗ Dương Ngọc Bảo
Phùng Lê Hoàng Đức
5A
5B
5B
5C
5D
5E
5E