BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN 

Gồm 3 thành viên:

1. Nguyễn Thị Dung: Chủ tịch công đoàn.

2. Nguyễn Thị Yến: Trưởng ban nữ công.

3. Nguyễn Thị Mai Ngọc: Ủy viên